To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1733

La contribución del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación a la promoción del acceso abierto en la Universidad de Barcelona
Casals Parladé, Judit
Jornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)
Aquesta comunicació té com a objectiu principal exposar les iniciatives preses des del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la UB per promocionar l'accés obert. Les principals iniciatives empreses són la posada en funcionament del dipòsit institucional i la creació de l'Oficina de Difusió del Coneixement l'any 2007. Aquestes són dues estructures de recolzament i suport que a la pràctica permeten, avalen o propicien l'existència de polítiques institucionals de promoció de l'accés obert. Es posa a disposició de la institució la infraestructura necessària que permeti, per una banda recollir, arxivar i processar, difondre i preservar la producció científica de la universitat (dipòsits digitals) i d'una altra assessorar sobre la gestió dels drets d'autor i promocionar la lliure difusió del coneixement.
Esta comunicación tiene como objetivo principal exponer las iniciativas emprendidas desde el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la UB para promocionar el acceso abierto. Las principales iniciativas emprendidas son la puesta en funcionamiento del repositorio institucional y la creación de la Oficina de Difusión del Conocimiento en el año 2007. Estas son dos estructuras de apoyo y soporte que a la práctica permiten, avalan o propician la existencia de políticas institucionales de promoción del acceso abierto. Se pone a disposición de la institución la infraestructura necesaria que permita, de una parte recoger, archivar y procesar, difundir y preservar la producción científica de la universidad (repositorios digitales) y de otra asesorar sobre la gestión de los derechos de autor y promocionar la libre difusión del conocimiento.
This paper aims to expose the initiatives from the Resource Center for Learning and Research of the UB to promote open access. The main initiatives were the launching of the institutional repository and the creation of the Office for Knowledge Dissemination in 2007. These are two structures of aid and support that allow, promote or foster the existence of institutional policies to promote open access. It offers the institution the infrastructure necessary to, firstly collect, archive, process, disseminate and preserve the scientific output of the university (digital repository) and advices on the management of copyright and promotes free dissemination of knowledge.
2010-11-25
Materials docents
Materiales docentes
Learning materials
Open access
Information society -- Political aspects
Accés obert
Informació -- Aspectes polítics
Acceso libre
Información -- Aspectos políticos
NO
Conference lecture
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters