To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/2083

A mi què m'expliques?;
Com ens ajuden les TIC a millorar l'expressió escrita de l'alumnat de primer cicle d'ESO?
Ferrer i Felis, Jordi
Universitat Oberta de Catalunya
Els alumnes i les alumnes de primer cicle d'ESO s'enfronten amb les dificultats de la nova etapa i la necessitat de demostrar les seves competències lingüístiques, quant al redactat i la correcció en l'elaboració de textos diversos. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació poden ajudar (i han de propiciar-ho) a desenvolupar aquestes capacitats, i han de ser un element motivador perquè els nois i les noies sentin la necessitat de crear produccions escrites pròpies, adequades lingüísticament, coherents i amb les idees ben organitzades.És necessari, a més, que l'avaluació d'aquestes tasques els serveixi per millorar l'expressió en llengua catalana, gramaticalment i ortogràficament, tot ajudant-los a establir sistemes d'autocorrecció i rectificació d'errors.L'exposició pública (en un mitjà com el d'internet) de les seves obres hauria de reblar l'aspecte de la motivació en la creació d'escrits, de manera que els aporti noves expectatives de comunicació i els animi a participar de l'espai virtual que els ofereix aquesta finestra oberta al món. El meu treball té la intenció de ser un projecte educatiu per aconseguir una millora en l'expressió escrita dels alumnes del primer curs d'ESO amb l'ajuda de les eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Los alumnos y alumnas de primer ciclo de ESO se enfrentan con las dificultades de la nueva etapa y la necesidad de demostrar sus competencias lingüísticas, en cuanto al redactado y la corrección en la elaboración de textos diversos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar (y deben propiciar) el desarrollo de estas capacidades, y deben ser un elemento motivador para que los chicos y las chicas sientan la necesidad de crear producciones escritas propias, adecuadas lingüísticamente, coherentes y con las ideas bien organizadas.Es necesario, además, que la evaluación de estas tareas les sirva para mejorar la expresión en lengua catalana, gramaticalmente y ortográficamente, ayudándolos a establecer sistemas de autocorrección y rectificación de errores.La exposición pública (en un medio como el de internet) de sus obras debería remachar el aspecto de la motivación en la creación de escritos, de manera que les aporte nuevas expectativas de comunicación y los anime a participar del espacio virtual que les ofrece esta ventana abierta al mundo.Mi trabajo tiene la intención de ser un proyecto educativo para conseguir una mejora en la expresión escrita de los alumnos del primer curso de ESO con la ayuda de las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
The students of first cycle of ESO face the difficulties of the new stage and the need to demonstrate their linguistic competence in terms of style and grammar for the development of different kind of texts. The new information and communication technologies can help (and should encourage) the development of these capabilities, and should be motivating for boys and girls to feel the need to create their own written productions, linguistically appropriate, consistent and well-organized.It is also necessary that the assessment of these tasks will serve to improve their expression in Catalan, grammar and spelling, helping to establish self-correction systems and error checking and correction.Public exposure (in a medium like the Net) of their essays should round off the issue of writing motivation, so that provides those new expectations for communication and encourage them to participate in the virtual space offered by this window, open to the world.My paper is intended as an educational project to improve the writing skills of first year students that with the help of the tools of Information and Communication Technologies.
2010-09-01
Expressió escrita
TIC TAC
ICT
Expresión escrita
TIC
Written expression
Written communication -- Study and teaching
Internet in education
Catalan language -- Written Catalan
Comunicació escrita -- Ensenyament
Internet en l'ensenyament
Català -- Escriptura
Comunicación escrita -- Enseñanza
Internet en la enseñanza
Catalán -- Escritura
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters