To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/822

Gestió del coneixement aplicada a projectes informàtics
Moya Nebot, Emma
Universitat Oberta de Catalunya
Avui dia el coneixement s'ha convertit en l'actiu més valuós de qualsevol organització, i la gestió d'aquest actiu, en una necessitat. La competitivitat de les empreses i, per tant, la seva supervivència depenen, en gran manera, del fet que aquest coneixement es pugui preservar i emprar eficientment. Quantes vegades hem perdut el temps innecessàriament cercant documents que nosaltres mateixos hem guardat en algun lloc i que no sabem trobar, o hem desaprofitat la informació d'altres perquè no sabem que existeix, o hem hagut de demanar informació a altres persones perquè nosaltres no la tenim a la nostra disposició o no sabem com trobar-la. Tot això i molt més pot quedar resolt amb una bona gestió del coneixement. Si haguéssim de definir què és la gestió del coneixement, podríem dir que és tot el conjunt d'activitats que tenen com a finalitat fer servir, compartir i desenvolupar els coneixements d'una organització i de les persones que hi treballen per a aconseguir una millora en els seus objectius, ser més precisos en la presa de decisions i poder donar una resposta més ràpida a les necessitats del mercat. Però implantar la gestió del coneixement en una empresa no és una tasca fàcil ni immediata. A banda de comportar un canvi organitzatiu important, cal que hi hagi un suport tecnològic, cosa que implica definir uns processos, abans inexistents i que ara han de ser aplicats i veure com s'integra en el funcionament de l'activitat diària de l'empresa, en aquest cas, el desenvolupament de projectes informàtics.
Hoy en día el conocimiento se ha convertido en el activo más valioso de cualquier organización, y la gestión de este activo, en una necesidad. La competitividad de las empresas y, por lo tanto, su supervivencia dependen, en gran medida, de que este conocimiento pueda preservarse y utilizarse de forma eficiente. Cuántas veces hemos perdido el tiempo innecesariamente buscando documentos que nosotros mismos hemos guardado en algún sitio y que no sabemos encontrar, o hemos desaprovechado la información de otros porque no sabemos que existe, o hemos tenido que pedir información a otras personas porque no la tenemos a nuestra disposición o no sabemos cómo encontrarla. Todo esto y mucho más puede quedar solucionado con una buena gestión del conocimiento. Si tuviéramos que definir qué es la gestión del conocimiento podríamos decir que es todo el conjunto de actividades que tienen como finalidad utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y de las personas que trabajan en ella para conseguir una mejora en sus objetivos, ser más precisos en la toma de decisiones y poder dar respuesta más rápida a la necesidades del mercado. Pero implantar la gestión del conocimiento en una empresa no es una tarea fácil ni inmediata. Además de suponer un cambio organizativo importante, es necesario contar con apoyo tecnológico, lo que implica definir unos procesos para su utilización antes inexistentes y ver cómo se integra en el funcionamiento de la actividad diaria de la empresa, en este caso, el desarrollo de proyectos informáticos.
Today, knowledge has become the most valuable asset of any organization and its management has become a necessity. The competitiveness of companies, and therefore their survival, depends to a great extent on this knowledge being kept and used efficiently. How often have we wasted time needlessly on looking for documents that we have put somewhere and cannot find, or we have wasted the information of others because we do not know it exists, or we have had to ask for information from others as it is not in our reach or we do not know how to find it. All this and much more can be solved by good knowledge management. If we had to define what knowledge management was, we could say that it is the complete range of activities aimed at using, sharing and developing the knowledge of an organization and of the people who work in it to achieve an improvement in their objectives, to be more precise in their decision-making and to be able to provide a more rapid response to market needs. However, implementing knowledge management in a company is neither an easy nor an immediate task. Apart from involving significant organizational change, it calls for technological support, which means defining processes for its use that previously did not exist and seeing how they integrate in the daily activity of the company, in this case, the development of computer projects.
2010-06-10
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/822
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters