To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1180

Estudi Interdisciplinari de l'Epigrafia Mallorquina
Mas Negre, Pere
Universitat Oberta de Catalunya
A partir de les fonts epigràfiques, es fa un estudi interdisciplinari de la vida privada i pública de Mallorca en època romana, tot analitzant-ne el sistema econòmic i polític, la societat, les formes d'expressió cultural, la religió i les creences, la geografia i la topografia, els principals esdeveniments històrics, els jaciments arqueològics, les dades d'interès antropològic i la situació lingüística. El punt de partida és la pregunta següent: quines dades sobre la Mallorca romana es poden obtenir a partir de les fonts epigràfiques? I també: com s'organitzava la societat mallorquina en època romana, quines divinitats eren objecte de culte, amb quines comunitats o pobles tenia relacions comercials, quins rituals funeraris seguia, quina estructura econòmica la gestionava, quina llengua parlava i d'acord amb quin sistema polític es governava.
A partir de las fuentes epigráficas, se realiza un estudio interdisciplinario de la vida privada y pública de Mallorca en época romana, analizando el sistema económico y político, la sociedad, las formas de expresión cultural, la religión y las creencias, la geografía y la topografía, los principales acontecimientos históricos, los yacimientos arqueológicos, los datos de interés antropológico y la situación lingüística. El punto de partida es la siguiente pregunta: ¿qué datos sobre la Mallorca romana se pueden obtener a partir de las fuentes epigráficas? Y también: cómo se organizaba la sociedad mallorquina en época romana, qué divinidades eran objeto de culto, con qué comunidades o pueblos tenía relaciones comerciales, qué rituales funerarios seguía, qué estructura económica la gestionaba, qué lengua hablaba y de acuerdo con qué sistema político se gobernaba.
On the basis of epigraphic sources, an interdisciplinary study is made of private and public life in the Majorca of the Roman period, analyzing its economic and political systems, its society, the forms of cultural expression, religion and beliefs, geography and topography, the main historical events, archaeological sites, data of anthropological interest, and the linguistic situation. The starting-point is the following question: what data about Roman Majorca can be obtained from epigraphic sources? And also: how was Majorcan society organized in Roman times; which divinities were the objects of a cult; with which communities or peoples did the inhabitants have commercial relations; what funeral rites did they follow; what economic structure underlay Majorcan society; what language did they speak; and in accordance with what political system were they governed?
2010-06-10
Religion and Sociology
Archaeology
Religió i sociologia
Arqueologia
Religión y sociología
Arqueología
© Pere Mas Negre. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters