To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/15141

El biaix social de les elits polítiques catalanes. El cas dels Governs de la Generalitat (1999 ¿ 2003 ¿ 2006 ¿ 2010)
Alís i Pujol, Joan
Després de 30 anys de la restauració de la Generalitat es desconeix gairebé tot del perfil social de l¿elit política Governamental catalana, aquest Treball fa una aproximació inicial al tema a partir dels últims quatre Governs de la Generalitat de Catalunya. Els seus membres presenten biaix social respecte la població d¿acord amb el model d¿aglutinació de les elits polítiques, tot i això el model de Desproporció Social Creixent només es valida respecte el gènere. El seu perfil és el d¿un home, de més edat que la mitjana, nascut a Catalunya, amb la carrera prèvia desenvolupada a Barcelona ciutat, amb una formació molt per sobre de la mitjana i de professió economista. Aquest perfil no és exactament el mateix que el dels Parlamentaris regionals espanyols, les diferències es centren l¿edat i la professió mentre que el gènere, l¿origen i el nivell de formació coincideixen. S¿observa també que els Governs d¿esquerra-centre esquerra presenten un percentatge lleugerament superior de dones que la resta, els membres vinculats amb PANE són més joves, incorporen menys dones, menys immigrants interiors, menys educadors i no presenten credencials educatives sensiblement diferents del membres vinculats a partits d¿àmbit estatal.
Abstract: The social bias of the catalan political elites. The case of Government of Catalonia (1999 - 2003 - 2006 - 2010) Thirty years after the restoration of the Government of Catalonia very little is known of the social profile of the catalan Government¿s political elite. The current paper makes an initial approach to the subject throughout the last four terms of office of the Government of Catalonia. Members of this Government present social bias with regard to the population and according to the agglutination models of the political elite, although the model of increasing social disparity is only valid in terms of gender. The profile is that of a man, older than the average, born in Catalonia, having developed his previous career in Barcelona, with a level of education above the average and economist. This profile is not exactly the same that the Spanish regional Parliamentarians¿ profile. Age and profession are different, while gender, birthplace and education level match. On the other hand, the Left or Centre Left Governments show a slightly higher percentage of women than the others. Moreover, members related to the PANE (Parties of Non-State Level in Catalan and Spanish initials letters) are younger, there are less women, less internal immigrants, less educators and the educational credentials have no significantly differences concerning members connected with the national parties.
Resumen: El sesgo social de las élites políticas catalanas. El caso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (1999 - 2003 - 2006 - 2010) Después de 30 años de la restauración de la Generalitat de Cataluña se desconoce casi todo del perfil social de la élite política Gubernamental catalana, este Trabajo hace una aproximación inicial al tema a partir de los últimos cuatro Gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Sus miembros presentan sesgo social respecto a la población de acuerdo con el modelo de aglutinación de las élites políticas, sin embargo el modelo de Desproporción Social Creciente sólo se valida respecto al género. Su perfil es el de un hombre, de más edad que la media, nacido en Cataluña y con la carrera desarrollada en Barcelona ciudad, con una formación muy por encima de la media y de profesión economista. Este perfil no es exactamente el mismo que el de los Parlamentarios regionales españoles, las diferencias se centran la edad y la profesión mientras que el género, el origen y el nivel de formación coinciden. Se observa también que los Gobiernos de izquierda-centro izquierda presentan un porcentaje ligeramente superior de mujeres que el resto, los miembros vinculados con PANE son más jóvenes, incorporan menos mujeres, menos inmigrantes interiores, menos educadores y no presentan credenciales educativas sensiblemente diferentes de los miembros vinculados a partidos de ámbito estatal.
2012-07-05
elits polítiques, biaix social, perfil social, partits polítics, Govern de la Generalitat de Catalunya
élites políticas, sesgo social, perfil social, partidos políticos, Gobierno de la Generalidad de Cataluña
political elites, social bias, social profile, political parties, Government of Catalonia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters