To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/13987

Instal·lacions pel procés productiu d'una fàbrica de llet de soja
Clos Calm, Joan
Fontanals García, Alfred; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids
El present projecte té com a objectiu, el dimensionament de les instal·lacions defluids necessàries per dur a terme la producció de liquat de soja per a unaindustria ubicada a Viladrau, província de Girona. Es dimensionen, la instal·lacióde subministrament d’aigua, la instal·lació d’aigua calenta, la instal·lació derefrigeració i la instal·lació de vapor.Es dimensionarà cada instal·lació de manera que el seu subministrament siguifactible i econòmic. Es determinarà, la caiguda de pressió amb diàmetre mínim,els elements de seguretat i control i els equips de generació i auxiliars.Per a la generació d'electricitat s'utilitzarà un motor de gas natural. A causa delsbaixos rendiments que tenen els motors de combustió interna en la producció deelectricitat (independentment de la font d'energia primària utilitzada), esprodueix una quantitat considerable de calor que, en les instal·lacionsconvencionals, es dissipa en l'ambient. D'aquesta manera, amb l'objectiud'aconseguir augmentar l'eficiència de la instal·lació dissenyada, les restantsformes d'energia a subministrar per la instal·lació obtindran l'aprofitamentd'aquests calors residuals.De cara al dimensionament de les instal·lacions, s'han estudiat els consumsenergètics de la fàbrica en qüestió, analitzant les potències i els coeficients desimultaneïtat més desfavorables. Després de l'estudi d'aquests, s’han obtingutuns patrons per a les demandes a les quals la instal·lació projectada hade donar resposta a cada instant.El sistema més important es la trigeneració de la fàbrica, el primer aspecte atenir en compte per seleccionar el motor ha estat determinar la demandaenergètica màxima que ha de ser capaç de cobrir. La conclusió a la qual s'haarribat és que, sempre que se superin els mínims exigits per la legislació per alREE (Rendiment Elèctric Equivalent) i l'autoconsum, el motor ha de cobrir lademanda tèrmica en la mesura del possible. D'aquesta manera, els costosderivats de la utilització d'equips auxiliars es redueixen al mínim al mateix tempsque es maximitzen els ingressos per vendes d'electricitat. Establerts els criteris,es procedeix a seleccionar el generador que millor s'adapta a la instal·lació endisseny entre els motors comercials, atenent especialment el consum en el puntde treball i a l'energia tèrmica utilitzable.Determinat el motor, es procedeix a la selecció de la màquina d'absorció quesubministra l'energia frigorífica. Es dimensiona la màquina que haurà de serconstruïda a mida, ja que no existeixen models comercials que utilitzin amoníaccom a refrigerant. Les temperatures de treball del fluid caloportador s'hanestablert atenent a dos factors: les temperatures en els punts de consum finals, il'eficiència de la màquina d'absorció, que depèn de la temperatura del vapor d'alimentació. Així doncs, s'arriba a la conclusió que s’ha de generar vapor a lacaldera de recuperació fins als 179,9 º C. Amb aquesta temperatura i lespotències màximes de cada consum queden determinats també els cabals aimpulsar per les bombes de cada circuit.El motor seleccionat no compta amb potència tèrmica suficient per cobrir lademanda d’energia tèrmica en forma de vapor, en hores punta de consum, demanera que s'ha dimensionat una caldera de recuperació amb cremador a gas,capaç de proporcionar l’energia auxiliar necessària en moments de màximconsum. S'aconsegueix pal·liar així la manca de potència i es millora lacontinuïtat en el subministrament, de vital importància en una industria.Si bé la viabilitat tècnica del projecte queda garantida, l'econòmica té unaforta dependència de l'evolució dels preus dels carburants.
2012-06-25
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Instal·lacions i acondicionament d'edificis
Factories
Fàbriques -- Instal·lacions
Restricted access - author's decision
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters