To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/11984

Estudi de viabilitat de la construcció i posta en servei d'una pista de gel a Terrassa
López Díaz, Armando
Vilajosana Crusells, Jordi; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
Aquest treball ha tingut la voluntat de cercar una possibilitat de negoci. Ambaquesta finalitat s’ha buscat un servei poc ofertat dins l`àmbit geogràfic de Catalunya i elqual per poder-lo oferir necessitéssim de la construcció d’una instal·lació. Com a negoci laelecció final ha sigut la construcció i posta en servei d’una pista de gel, i l’emplaçamentescollit a sigut a la ciutat de Terrassa. Sobre aquesta elecció hem fet un estudi deviabilitat econòmica.La idea és dotar a la ciutat d’un equipament que actualment li manca. Terrassa ésavui dia una ciutat amb necessitats. Té la voluntat de transformar la seva fisonomia grisade població post industrial i convertir-se en una ciutat més acollidora i residencial, i ambuna major diversificació dels sectors econòmics. Alhora veu com creix en el seu interioruna demanda de serveis i d’activitats d’oci empès pel seu creixement demogràfic. És en elcamí de satisfer una d’aquestes demandes que proposem aquest projecte.Tota activitat econòmica comporta externalitats per a la comunitat, algunespositives i d’altres negatives. Una pista de gel comporta més de positives que de negatives,ja que entre d’altres permet un lloc de reunió i esbarjo per a la gent. Tot i que les positivescompensen amb escreix les negatives, conscients que una instal·lació com la que proposemté una demanda energètica elevada, donat que ha de mantenir la pista en unes condicionsde temperatures molt baixes i constants durant tot l’any. I que això repercuteix en un costde manteniment elevat amb influència en la despesa corrent i d’altre banda en unarepercussió en el medi ambient on un dels majors problemes actuals és l’emissió de CO2per aconseguir energia. Per minimitzar aquest problema aprofitarem la coberta per lainstal·lació d’un generador fotovoltaic per a l’obtenció d’energia elèctrica, que enspermetrà estalviar l’emissió al voltant de 50 tones anuals de CO2 a l’atmosfera.Per poder analitzar la possible demanda i en conseqüència els ingressos que espodrien assolir amb aquesta instal·lació ens hem basat en la informació que ens han aportatdues enquestes a la població. Una portada a terme per l’Ajuntament de Terrassa i unaaltre específica elaborada per a aquest treball. També ens hem basat en les dades realsd’utilització dels equipaments esportius que actualment donen servei a Terrassa .A la fi d’analitzar els costos d’explotació s’ha portat a terme un estudi dels comptesi el balanç econòmic de l’empresa Skating s.l. que actualment explota una pista de gel aBarcelona. S’ha agafat com a referència.A la hora de cercar una localització, el criteri que ha manat a sigut trobar unaubicació òptima pel nostre equipament, i a partir d’aquí veure la disponibilitat del sol.Terrassa esta al mig d’una zona molt poblada, comparteix amb Sabadell la capitalitat d’unacomarca, el Vallès Occidental, amb una població de 800.000 habitants. I Terrassa té elvalor afegit que permet posar instal·lacions esportives i recreatives en algunes zonesdel seu sòl industrial, la qual cosa ens ha permès trobar sòl en millors condicionseconòmiques. Senzillament per que el preu del sòl el marca el que és pot construir , i elcost d’oportunitat de deixar de construir un equipament industrial és inferior al de deixarde construir habitatges.A la fase de buscar ubicació física es van trobar dues opcions interessants, iaquestes han donat lloc a dues propostes diferents dins del projecte i que tenen a veure ambel règim jurídic del sòl. Una opció és la de comprar el solar, i l’altre la de llogar un espaidins un complex d’oci ja existent i en funcionament. Cal destacar que hem considerat coma opció principal del projecte la opció de compra.L’estudi ens dóna com a conclusió que és viable encetar el negoci amb qualsevolde les dues opcions.La opció de lloguer té l’avantatge que no requereix una inversió inicial tan forta iens dóna la possibilitat de poder posar la pista en funcionament uns mesos abans que laopció de compra. Tot això ens dóna una rendibilitat a més curt termini. També ensminimitzar les gestions i tràmits d’implantació.La opció de compra de tota manera ens permet recuperar en qualsevol moment lainversió inicial en cas de que el negoci no funciones. En el cas de no tenir marge variablepodríem abandonar el negoci recuperant la major part de la inversió, ja que la partida mésimportant d’aquesta és l’adquisició del solar. La opció de compra ens permet tenir unnegoci més autònom, sense dependre de tercers, i també permet la instal·lació delgenerador fotovoltaic. A la opció de lloguer tenen més pes els costos variables i a untermini de 10 anys és la que ens dona més rendibilitat. La opció de lloguer té un TIR a 10anys del 19% i la de propietat d’un 14%. A 5 anys el resultat és l’invers i tenim un TIR del5% pel cas del lloguer, i d’un 14% per el de propietat.
2011-07-20
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Gestió d'obres ::Planificació i programació d'obres
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements estructurals d'edificis
Feasibility studies
Ice rinks
Instal·lacions esportives -- Terrassa (Catalunya) -- PFC
Estudis de viabilitat -- PFC
Open Access
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters