Nova funcionalitat al repositori que permet consultar la versió dels documents disponibles

El repositori disposa d'una nova funcionalitat que permet als usuaris consultar la versió del document seleccionat. Aquesta funcionalitat s'aplica als nous articles incorporats a RECERCAT, de manera que aquelles persones que consultin els articles podran veure si la versió que miren és presentada, acceptada, publicada, actualitzada o un esborrany, (seguint el vocabulari controlat de les directrius del portal de recerca DRIVER 2.0), i podran decidir quina d'aquestes revisar.

Estadísticas disponibles en RECERCAT

El repositorio Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) dispone de un nuevo sistema de estadísticas que permite ver las consultas que recibe el repositorio de forma global, por institución, y por documento. Esta mejora completa la reciente actualización del repositorio, llevada a cabo en noviembre de 2011, en ​​que se ha instalado la última versión de su software base y se ha renovado también su web para hacerla más accesible, personalizable y cercana a los usuarios.

Estadístiques disponibles a RECERCAT

El repositori Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) disposa d’un nou sistema d’estadístiques que permet veure les consultes que rep el repositori de forma global, per institució, i per document. Aquesta millora completa la recent actualització del repositori, duta a terme al novembre de 2011, en que s’ha instal·lat l'última versió del seu programari base i s'ha renovat també el seu web per fer-ho una eina més accessible, personalitzable i propera als usuaris.

La ESMUC, nueva institución en RECERCAT

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) s'ha incorporat al Dipòsit de la Recerca de Catalunya, RECERCAT. Així, s'afegiran al repositori els projectes de final de carrera dels estudiants dels nou departaments del centre: Jazz i Música Moderna, Música Antiga, Música Clàssica i Contemporània (àrees d'instruments orquestrals i no orquestrals), Música Tradicional, Teoria, Composició i Direcció, Musicologia, Pedagogia, Sonologia i Promoció i Gestió.

L'ESMUC, nova institució a RECERCAT

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) s'ha incorporat al Dipòsit de la Recerca de Catalunya, RECERCAT. Així, s'afegiran al repositori els projectes de final de carrera dels estudiants dels nou departaments del centre: Jazz i Música Moderna, Música Antiga, Música Clàssica i Contemporània (àrees d'instruments orquestrals i no orquestrals), Música Tradicional, Teoria, Composició i Direcció, Musicologia, Pedagogia, Sonologia i Promoció i Gestió.

Nuevas funcionalidades y nuevo diseño, para RECERCAT

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) ha actualizado su software base y ha renovado también su web para hacerlo una herramienta más accesible, personalizable y cercana a los usuarios. Con estas mejoras, RECERCAT cumple con los mandatos del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) que ha establecido una serie de recomendaciones con la intención de impulsar el acceso abierto a la producción científica de los investigadores y conseguir que los resultados de la investigación, que se financia con recursos públicos, sea de dominio público, de acceso libre y gratuito por la red.

Noves funcionalitats i nou disseny, per a RECERCAT

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) ha actualitzat el seu programari base i ha renovat també el seu web per fer-lo una eina més accessible, personalitzable i propera als usuaris. Amb aquestes millores, RECERCAT acompleix amb els mandats del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que ha establert una sèrie de recomanacions amb la intenció d’impulsar l’accés obert a la producció científica dels investigadors i aconseguir que els resultats de la recerca, que es finança amb recursos públics, sigui de domini públic, d’accés lliure i gratuït per la xarxa.

 

Coordination

   

Supporters